Satu Lidman

Tietosuojailmoitus

liittyen verkkokyselyyn (”Liikuntakysely 2022”)

Vastuututkija ja rekisterinpitäjä: dosentti Satu Lidman, FT, satu.lidman(at)utu.fi

Käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Rekisterinpitäjä (tutkija) kerää Webropol-verkkokyselyllä aineistoa tieteellistä tutkimusta ja julkaisuja varten. Henkilötietojen käsittelyperusteena on yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus.

Tutkimuksen tavoitteena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta liikuntakulttuurissa. Kyselyn kysymykset liittyvät täysi-ikäisten vastaajien kokemuksiin liikunnasta eri elämänvaiheissa sekä sukupuolen ja kehollisuuden merkityksistä.

Henkilötietoryhmät ja niiden käsittely

Kyselyyn vastaaminen on täysin vapaaehtoista ja perustuu rekisteröidyn (vastaajan) nimenomaiseen, aktiivisesti osoittamaan suostumukseen. Jos vastaaja haluaa keskeyttää, hän voi jättää kyselyn lähettämättä, jolloin vastaukset eivät tallennu. Hän voi myös ohittaa erityisiä henkilötietoja koskevat kysymykset.

Kysely on nimetön, eikä tutkija voi tunnistaa vastaajia kysyttyjen henkilötietojen perusteella. Rekisteröidyn oikeus pääsystä omiin tietoihinsa ja pyytää niiden oikaisemista, poistamista tai rajoittamista ei siten voi toteutua.

Henkilötietojen osalta kysytään vain tutkimuksen kannalta oleellisia asioita. Pakollisia henkilötietoja ovat vastaajan ikäryhmä, asuinpaikka AVI-alueen mukaan sekä koulutustaso.

Lisäksi kysytään muutamia erityisiä henkilötietoja, joihin vastaamisen voi halutessaan ohittaa. Näitä ovat vastaajan sukupuoli ja mahdollinen kuuluminen johonkin vähemmistöryhmään.

Aineiston hyödyntäminen ja säilyttäminen

Aineistoa käsitellään luottamuksellisesti ja turvallisesti, hyvän tieteellisen käytännön ja tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Aineistoa ei julkaista sellaisenaan, mutta siihen perustuvaa analyysiä voidaan hyödyntää sekä suullisissa että kirjallisissa tieteellisissä esityksissä. Tutkija voi tarvittaessa anonymisoida avovastauksista poimittavien sitaattien yksityiskohtia. Tutkimustuloksista raportoidaan siten, etteivät henkilöt tai heidän taustaorganisaationsa käy ilmi.

Aineistoa analysoivat vain vastuututkija sekä hänen valvonnassaan toimivat tutkimusassistentit. Aineistoa käytetään ainoastaan tutkimustarkoituksiin, eikä sitä luovuteta muualle.

Aineistoa säilytetään Turun yliopiston tallennuspalvelussa salasanoin turvattuna ja salattuna niin kauan kuin sitä tarvitaan yllä kuvatun tutkimuksen tekemiseen.

***

Kyselyyn vastaaminen saattaa herättää ikäviä tunteita ja muistoja, joiden käsittelyssä auttavien tahojen tiedot on kerrottu kyselyn lopussa.

© 2024 Satu Lidman

Theme by Anders Norén